نگاهی اجمالی به دستگاه قضایی آلمان

چگونگی عملکرد دستگاه قضایی آلمان و نقش اتحادیه اروپا در این سیستم و عوامل موفقیت کسب‌وکارها در این کشور