دیوان عالی

دیوان عالی کشور هند

دادخواست مستقیم به دیوان عالی

مطالعه حقوق سایر کشورها، برای برخی از حقوقدانان و دانشجویان حقوق جذاب است. یکی از امکانات حقوقی هندوستان برای اشخاص، مراجعه مستقیم به دیوان عالی این کشور بدون گذشتن از دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر است.

اسکرول به بالا