مرگ قاضی

خانم روت بیدر گینزبرگ، قاضی کهنسال دیوان عالی ایالات متحده که عمرش را صرف احقاق حقوق مردم و پیکار با تبعیض جنسیتی کرده بود، دیروز درگذشت.